Privacy Policy | KFC Nederland

Kentucky Fried Chicken (Groot-Brittannië) Limited, Yum III (Verenigd Koninkrijk) Limited, Taco Bell (Verenigd Koninkrijk) en Europe Limited en hun EU-filialen

PRIVACYVERKLARING EER

Laatst gewijzigd: 7 december 2020

Deze privacyverklaring van de EER en het Verenigd Koninkrijk vult de informatie in ons privacybeleid aan en is uitsluitend van toepassing op individuele ingezetenen die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden (‘u’ en op de sites en diensten die in de EER en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn en die verwijzen naar deze privacyverklaring).

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebben alle termen dezelfde betekenis als gedefinieerd in ons privacybeleid of zoals anders gedefinieerd in de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ('AVG') van de EU.

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, zijn KFC, Pizza Hut en Taco Bell gegevensbeheerders (d.w.z. elk van hen is verantwoordelijk voor en controleert de verwerking van de persoonsgegevens die door de respectieve verantwoordelijke voor de verwerking zijn verzameld). Voor meer informatie over de vestigingsplaats van de verwerkingsverantwoordelijken en de contactgegevens, zie “Hoe kunt u contact met ons opnemen” hieronder. Opmerking: De restaurants, sites en diensten van het merk KFC, Pizza Hut en Taco Bell zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door onafhankelijke franchisenemers op verschillende locaties in de EER en het Verenigd Koninkrijk. Deze privacyverklaring van de EER en het Verenigd Koninkrijk is alleen van toepassing op onze verwerking van uw persoonsgegevens en is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door een onafhankelijke franchisenemer.

Rechtsgrondslag voor verwerking in de EER en het Verenigd Koninkrijk: In de EER en het Verenigd Koninkrijk zijn de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken:

 • het verstrekken van persoonsgegevens door u kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contractuele relatie die we met u hebben;
 • wanneer dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in het EER- en het Brits recht;
 • wanneer dit in ons legitieme belang is (mits uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren - dit omvat onze eigen legitieme belangen en die van andere entiteiten en filialen in onze groep van bedrijven), zoals:
  • om contact met u op te nemen en te reageren op uw verzoeken en vragen;
  • voor bedrijfsadministratie, inclusief statistische analyse;
  • om de sites aan u te verstrekken;
  • voor fraudepreventie en -detectie; en
  • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, voorschriften of gedragscodes.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van uw vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming. U dient zich ervan bewust te zijn dat u op grond van de wet op de gegevensbescherming te allen tijde het recht hebt om uw toestemming in te trekken wanneer deze is gegeven. Als u dit doet en wij geen andere wettige reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, kan dit invloed hebben op ons vermogen om u rechten te geven om de dienst te gebruiken.

Zie de tabel in Bijlage 1 voor een gedetailleerde beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens die we over u verzamelen en hoe we die informatie gebruiken wanneer u de dienst gebruikt, evenals de wettelijke basis waarop we vertrouwen om de persoonsgegevens en de ontvangers van die persoonsgegevens te verwerken.

Daarnaast beschrijft de tabel in Bijlage 2 in detail de categorieën van persoonsgegevens die we automatisch over u verzamelen en hoe we die informatie gebruiken. De tabel vermeldt ook de rechtsgrond waarop we vertrouwen om de persoonsgegevens en ontvangers van die persoonsgegevens te verwerken.

Opslag en overdracht van gegevens in de EER en het Verenigd Koninkrijk: Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, worden uw gegevens die we via onze dienst verzamelen, voornamelijk opgeslagen en verwerkt in de EER of het Verenigd Koninkrijk. Als we informatie overdragen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, zullen we ervoor zorgen dat:

 • (a) de persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen waarvan erkend is dat zij een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden; of
 • de doorgifte wordt uitgevoerd op grond van passende waarborgen, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen. Niettegenstaande deze maatregelen kan het land en de jurisdictie waarnaar de gegevens worden overgedragen, een lagere standaard van gegevensbescherming bieden dan die onder de EER- of Britse wetgeving.

Individuele rechten van inwoners van de EER: Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij bewaren:

 • RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN. U HEBT HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN ELKE VERWERKING OP BASIS VAN ONZE LEGITIEME BELANGEN WANNEER ER REDENEN ZIJN MET BETREKKING TOT UW SPECIFIEKE SITUATIE. U KUNT OM WELKE REDEN DAN OOK BEZWAAR MAKEN TEGEN MARKETINGACTIVITEITEN.
 • Recht op toegang. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie. Het recht om zonder onnodige vertraging rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op gegevenswissing. Het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt.
 • Recht op beperking. Het recht om de beperking van de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van die persoonsgegevens te verifiëren.
 • Recht op overdraagbaarheid. Het recht op overdraagbaarheid stelt u in staat om persoonsgegevens gemakkelijk van de ene organisatie naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze Verklaring.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming is beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Bewaring: Voor personen die gevestigd zijn in de EER bewaren wij persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor wij de gegevens verzamelen te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de dienst, neem dan contact met ons op:

Pizza Hut Verenigd Koninkrijk

Vul een formulier in op: https://customers.pizzahut.co.uk/contactus/index.php

E-mail: contactus@pizzahut.co.uk

Om een Verzoek van een Betrokkene in te dienen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): (link invoegen)

Taco Bell Verenigd Koninkrijk

Vul een formulier in op: https://customers.tacobelluk.co.uk/contact-us.php

E-mail: UKTacoBellCustomerService@yum.com

Om een Verzoek van een Betrokkene in te dienen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): (link invoegen)

KFC Duitsland

Vul een formulier in op: https://www.kfc.de/gaesteservice/

KFC Italië

E-mail: policies@kfc.it

KFC Spanje

E-mail: clientes@kfc.es

Telefoon: 91 904 18 81

KFC Duitsland

Vul een formulier in op: https://www.kfc.de/gaesteservice/

KFC Italië

E-mail: policies@kfc.it

Post:KFC, Via Quintiliano 41, Milaan, Postcode 20138

KFC Spanje

E-mail: clientes@kfc.es

Telefoon:91 904 18 81

BIJLAGE 1

Categorie van persoonsgegevens

Hoe we het kunnen gebruiken

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Profielgegevenszoals uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en profielfoto.

We kunnen deze informatie gebruiken om uw account op de dienst in te stellen en te verifiëren.

We kunnen deze informatie gebruiken om met u te communiceren, inclusief het verzenden van dienstgerelateerde communicatie.

We kunnen deze informatie gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen in overeenstemming met uw voorkeuren.

We kunnen deze informatie gebruiken om vragen en klachten van of over u met betrekking tot de dienst te behandelen.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u en om stappen te ondernemen alvorens een contract met u aan te gaan.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op deze manier gebruiken voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheren van de dienst, en voor het effectief met u communiceren om te reageren op uw vragen of klachten.

Betalings- en transactiegegevens inclusief betalingsgegevens (zoals uw creditcard- of betaalkaartgegevens of uw bankrekeninggegevens) en tijd, datum en waarde van transacties.

Wij gebruiken deze informatie om transacties te vergemakkelijken en u de dienst te leveren.

We gebruiken deze informatie om klantenondersteuning te bieden.

We gebruiken deze informatie om fraude op te sporen en te voorkomen.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het opsporen en voorkomen van fraude.

Locatiegegevens

We gebruiken GPS-technologie om uw huidige locatie te bepalen om u relevante inhoud te bieden en om te laten zien waar u dergelijke inhoud hebt gemaakt.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheer van de dienst.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op deze manier gebruiken voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Opmerkingen, chat en meningen

Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, telefoon, post of door het invullen van een online formulier of deelname aan de online chat), kunnen wij uw opmerkingen en meningen registreren.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk om te reageren op uw vraag of opmerking, om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren, en om onze marketing en reclame te informeren.

Informatie ontvangen van derden, zoals sociale netwerken. Als u via een sociaal netwerk met de dienst communiceert, kunnen we informatie ontvangen van het sociale netwerk, zoals uw naam, profielinformatie en alle andere informatie die u toestaat dat het sociale netwerk met derden deelt. De gegevens die we ontvangen zijn afhankelijk van uw privacy-instellingen met het sociale netwerk.

We kunnen deze informatie gebruiken om u te verifiëren en u toegang te verlenen tot de dienst

Wij kunnen deze informatie gebruiken om de manier waarop deze aan u wordt getoond (zoals de taal waarin deze aan u wordt gepresenteerd) aan te passen.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het aanpassen van de dienst zodat deze relevanter is voor onze gebruikers.

Gebruiksinformatie zoals de tijd waarvoor u onze producten gebruikt, uw resultaten wanneer u onze producten gebruikt, eventuele problemen die u ondervindt wanneer u onze producten gebruikt, en alle andere informatie die door de

We kunnen deze informatie gebruiken om te analyseren hoe de dienst presteert, om problemen met de dienst op te lossen, om de dienst te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het verbeteren van onze producten en diensten, het omgaan met fouten in onze producten en services en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

producten wordt gegenereerd over hoe u onze producten gebruikt.

We kunnen deze informatie gebruiken om nieuwe producten en functies te ontwikkelen die beschikbaar zijn via de dienst of om de dienst op een andere manier te verbeteren.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het ontwikkelen en verbeteren van de dienst.

Alle persoonlijke informatie zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen alle persoonsgegevens die we verzamelen gebruiken om de functies en functionaliteit van de dienst te bedienen, te onderhouden en aan u te verstrekken, om met u te communiceren, om de dienst en het bedrijf te bewaken en te verbeteren, en om ons te helpen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, namelijk het beheer en de verbetering van de dienst.

Our website is designed to work in portrait mode.
Kindly rotate your device.